You are here

AXLE, FIXED (แกน, ชนิดอยู่กับที่) DYNAMIC (ไดนามิก)

AXLE, FIXED (แกน, ชนิดอยู่กับที่) - แกนซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ ในชุดบีมหัวท้ายสะพานเครน โดยมีล้อหมุนอยู่รอบแกน

AXLE, ROTATING (แกน, ชนิดหมุนรอบ) - แกนที่ติดตั้งในล้อและหมุนบนตลับลูกปืนที่ติดตั้งในชุดบีมหัวท้ายสะพานเครน

BEARING LIFE (อายุการใช้งานของตลับลูกปืน) - อายุใช้งาน B-10 ของตลับลูกปืนแบบลดการเสียดทาน คืออายุการใช้งานโดยประมาณขั้นต่ำเป็นชั่วโมงของตลับลูกปืน 90% ซึ่งใช้งานในระดับความเร็วและรับน้ำหนักตามที่กำหนด

BEARING, LIFETIME LUBRICATED (ตลับลูกปืน, แบบไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน) - ตลับลูกปืนแบบลดการเสียดทานที่มีการปิดผนึกและหล่อลื่นด้วยจารบีคุณภาพสูงที่ทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเติมจารบีตลอดอายุใช้งาน B-10

BLOCK, LOAD (ชุดอุปกรณ์ยก, น้ำหนัก) - ชุดตะขอ แกนหมุน ตลับลูกปืน ลูกรอก หมุด และโครง ที่ห้อยจากสายสลิง ใน "ชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนักแบบสั้น" ตะขอและลูกรอกจะติดตั้งอยู่บนโครงชิ้นส่วนเดียวกัน ที่เรียกว่าแกนหมุน ใน "ชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนักแบบยาว" ตะขอและลูกรอกจะติดตั้งอยู่บนโครงชิ้นส่วนแยกกัน (ชิ้นส่วนที่รองรับลูกรอกเรียกว่าหมุดลูกรอก และชิ้นส่วนที่รองรับตะขอเรียกว่าเดือย)

BLOCK, UPPER (ชุดอุปกรณ์ยก, ด้านบน) - ชุดลูกรอก ตลับปืน หมุด และโครงชนิดติดตั้งอยู่กับที่บนโครงชิ้นส่วนขวางล้อวิ่งของรอก (trolley cross members) และรองรับชุดอุปกรณ์ยกพร้อมทั้งน้ำหนักบรรทุกผ่านทางสายสลิง

BOGIE (โบกี้) - ชุดบีมขนาดสั้นที่หัวท้ายสะพานเครน ติดกับส่วนปลายของคานหลักด้านหนึ่ง (หรือกับส่วนเชื่อมต่อ ถ้ามีการใช้โบกี้มากกว่าหนึ่งตัวในคานหลัก) จะใช้ชุดบีมประเภทนี้เมื่อต้องใช้ล้อมากกว่าสี่ล้อบนเครนหนึ่งตัว เนื่องมาจากการออกแบบรางวิ่ง

BOGIE, EQUALIZING (โบกี้, ปรับสมดุลย์) - ชุดบีมขนาดสั้นที่หัวท้ายสะพานเครน ต่อแบบไม่ตายตัวกับคานหลักอันหนึ่ง (หรือกับส่วนเชื่อมต่อ) ด้วยหมุด ทำให้ชุดบีมแกว่งเพื่อปรับสมดุลการบรรทุกน้ำหนักบนล้อทั้งสอง โครงสร้างเช่นนี้จะใช้วิธียึดปลายระหว่างคานหลักอย่างแน่นหนา

BOGIE, FIXED (โบกี้, แบบอยู่กับที่) - ชุดบีมขนาดสั้นที่หัวท้ายสะพานเครน ต่อกับคานหลักหนึ่งอันอย่างแน่นหนา ที่ส่วนปลายระหว่างคานหลักจะใช้วิธียึดแบบไม่ตายตัวเพื่อปรับน้ำหนักบนล้อให้สมดุลย์ ด้วยระยะแอ่นตัวจากการบิดของคาน และการยึดปลายแบบไม่ตายตัว

BRAKE, EDDY CURRENT (เบรก, กระแสไหลวน) - อุปกรณ์สำหรับควบคุมความเร็วของน้ำหนักบรรทุกในทิศทางการยกขึ้นหรือยกลง โดยวางโหลดเสริมไว้บนมอเตอร์ โหลดนี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กที่ได้จากไฟกระแสตรงแบบปรับได้ในขดลวดสเตเตอร์ และกระแสไฟเหนี่ยวนำในโรเตอร์

BRAKE, PARKING (เบรก, จอด) - การหยุดสะพานเครนหรือล้อวิ่งของรอกด้วยแรงเสียดทาน ซึ่งจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานที่ส่งไปยังเครนเกิดขัดข้อง
CAMBER (แคมเบอร์)- เส้นโค้งแนวดิ่งพุ่งขึ้นเล็กน้อยที่คาน เพื่อชดเชยการแอ่นตัวบางส่วนจากน้ำหนักที่กำหนด และน้ำหนักของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครน

CLEARANCE (ระยะห่าง) - ระยะห่างขั้นต่ำจากชิ้นส่วนใดๆ ของเครน กับจุดที่มีสิ่งกีดขวางใกล้สุด

CONTROL BRAKING MEANS (วิธีเบรกเชิงควบคุม) - วิธีควบคุมความเร็วที่ลดลงของน้ำหนัก โดยขจัดพลังงานออกจากน้ำหนักเคลื่อนที่ หรือใส่พลังงานไปในทิศทางตรงข้าม

COUNTERTORQUE (แรงบิดหมุนกลับด้าน) - วิธีควบคุมโดยให้มอเตอร์หมุนกลับเพื่อสร้างแรงบิดในทิศทางตรงข้ามกับการหมุนของมอเตอร์

DYNAMIC (ไดนามิก) - วิธีควบคุมความเร็วโดยใช้มอเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟ และคลายประจุในตัวต้านทานรีซิสเตอร์