You are here

เครน เครนที่ใช้กับพื้น เครนกึ่งเครนขา

เครน ที่ใช้งานกับพื้น: ผู้ควบคุมเครนควบคุมการเคลื่อนที่ของเครนนี้โดยใช้ระบบควบคุมที่เลื่อนจากเครนในสถานีที่มีของห้อยอยู่

เครน การจัดการวัตถุดิบที่ละลายได้: ใช้สำหรับเทหรือขนถ่ายวัตถุดิบที่ละลายได้ นี่เป็นประเภทเครนเหนือศีรษะ

เครน เครนขา: สะพานที่ใช้วิ่งลูกวิ่งที่รองรับอย่างแน่นหนาบนขาตั้งแต่สองขาขึ้นไปเพื่อใช้รางที่คงที่หรือรางวิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ซึ่งเหมือนกับเครนเหนือศีรษะอย่างมาก

เครน สั่งงานด้วยมือ: เครนนี้มีระยะขับโดยดึงโซ่แบบไม่มีด้านปลาย หรือโดยเคลื่อนน้ำหนักหรือตะขอด้วยตนเอง หรือกลไกรอกยกของเครนทำงานในลักษณะเดียวกัน

เครน กลางแจ้ง: เครน (เครนขาหรือเครนเหนือศีรษะ) ที่ใช้กลางแจ้ง ไม่จำเป็นต้องเก็บเพื่อป้องกันการใช้งานในสภาพอากาศต่างๆ แม้ว่าเครนที่ใช้งานในอาคารอาจนำมาใช้กลางแจ้งเป็นบางครั้ง แต่ไม่ถือเป็นเครนสำหรับใช้กลางแจ้ง

เครนแบบสั่งงานด้วยไฟฟ้า: เครนลม ไฟฟ้า เผาไหม้ภายในหรือทำงานด้วยไฮดรอลิก

เครนแบบเสา: เครน  (เครนขาหรือเหนือศีรษะ) ที่สามารถเคลื่อนไปบนรางวิ่งที่เป็นวงกลม

เครนแบบสั่งงานจากระยะไกล: เครนที่ผู้ควบคุมเครนใช้ระบบควบคุมที่อยู่ในสถานีสั่งงานที่ไม่ต่อกับเครน และพกพาได้เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของเครน

เครนแบบสั่งงานบนพื้นยกสูง: เครนที่ผู้ควบคุมเครนใช้ระบบควบคุมที่อยู่ในแท่นเคลื่อนที่หรือคงที่หรือห้องคนขับที่แยกจากเครนหรือห้องควบคุมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของเครน

เครนเหนือศีรษะ: เครนที่มีสะพานที่เคลื่อนที่ได้ของคานหลายคานหรือคานเดี่ยวที่รองรับกลไกรอกแบบคงที่หรือแบบเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่บนโครงรางวิ่งแบบคงที่เหนือศีรษะ

เครนกึ่งเครนขา: เครนขาที่มีปลายด้านหนึ่งของสะพานยึดอยู่กับรถบรรทุกที่จะเคลื่อนที่บนรางวิ่งหรือรางยกสูง และอีกด้านหนึ่งของสะพานยึดอยู่กับขาตั้งแต่ข้างหนึ่งขึ้นไปที่วิ่งอยู่บนรางวิ่งหรือรางแบบคงที่