You are here

ลูกรอก ไม่วิ่ง - บล็อกส่วนบน

ลูกรอก ไม่วิ่ง (ตัวปรับสมดุล): ลูกรอกจะปรับสมดุลความตึงในด้านตรงข้ามกับสายสลิง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นลูกรอกที่วิ่งเนื่องจากมีการเคลื่อนที่เล็กน้อย

สวิตช์หลักแบบสปริงย้อนกลับ: เมื่อปล่อย สวิตช์หลักนี้จะย้อนกลับไปที่ตำแหน่งปิดหรือตำแหน่งพักโดยอัตโนมัติ

รถบรรทุก: รองรับฐานของเครนขา คานสะพานหรือตัวล็อคส่วนปลายของเครนเหนือศีรษะ  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยล้อ โครง แกนและลูกปืน

สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: ใช้ตัดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟโดยไม่ต้องควบคุมการทำงานตามปกติ นี่เป็นสวิตช์ที่สั่งงานด้วยตนเอง

ฐาน: เชื่อมต่อกับด้านล่างของขาสองข้างขึ้นไปของเครนขาบนรางวิ่งรางหนึ่ง คานโครงสร้างนี้เป็นแนวนอน

ช่วงกว้าง: ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง นี่คือระยะแนวนอนระหว่างรางวิ่ง

ลูกวิ่งบนรอก: รองรับบล็อกน้ำหนัก ชุดนี้จะเคลื่อนที่บนรางสะพาน

ควร: กฎที่กำหนดไว้ซึ่งแนะนำให้ปฏิบัติตาม จะปฏิบัติตามหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

สวิตช์หลัก (ไม่ต่อกับเครน): แหล่งจ่ายไฟหลักถูกควบคุมโดยสวิตช์เครนนี้จากตัวนำรางวิ่ง

ตัวดึงด้านข้าง: เมื่อสายรอกยกไม่ทำงานในแนวตั้งส่วนนี้ของตัวดึงรอกยกจะทำงานในแนวนอน

ระยะลูกวิ่งบนรอก: การเคลื่อนที่ของลูกวิ่งบนรอก

สวิตช์ (วาล์ว): อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับเบรก การเปลี่ยนหรือการเชื่อมต่อในวงจรไฮดรอลิก ลมหรือไฟฟ้า

สวิตช์ไม่ต่อรางวิ่ง: โดยปกติที่ระดับพื้นดิน สวิตช์นี้จะควบคุมแหล่งจ่ายไฟหลักไปยังตัวนำรางวิ่ง

สวิตช์จำกัด: สั่งงานโดยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟ อุปกรณ์นี้ใช้ตัดการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงวงจรไฮดรอลิก ลมหรือไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร

ไม่มีผู้ควบคุม: อุปกรณ์ควบคุมการทำงานโดยไม่มีผู้ควบคุมการทำงานของเครน อย่างไรก็ดี หากอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ทำงานสามารถมองเห็นได้โดยผู้ควบคุมบนเครนที่ทำงานบนพื้น และภายในระยะเท่ากับช่วงกว้างของเครน เครนสามารถทำงานได้โดยไม่มีผู้ควบคุม

ลูกรอกขณะวิ่ง: เมื่อบล็อกน้ำหนักลดต่ำลงหรือยกขึ้น ลูกรอกนี้จะหมุน

เครื่องหมายขีดทับ (/): ระบุว่าต้องดำเนินการแต่ละคำที่ระบุไว้หรือพร้อมกนและตามหมายเหตุ “และ/หรือ”

หยุด: ใช้สำหรับจำกัดระยะของสะพานเครนหรือลูกวิ่งบนรอกของเครน อุปกรณ์นี้ไม่สามารถดูดซับพลังงานได้ และเชื่อมต่อกับโครงสร้างคงที่

สวิตช์หลัก: การทำงานของรีเลย์ คอนแทกเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำงานระยะไกลถูกควบคุมโดยสวิตช์นี้

บล็อกส่วนบน: ผ่านระบบโครง ลูกปืน ลูกรอกและสลัก  บล็อกตายตัวนี้อยู่ในลูกวิ่งบนรอก รองรับน้ำหนักและบล็อกน้ำหนัก