You are here

การวิเคราะห์ Design Life Analysis

Design Life Analysis

เข้าถึงขีดจำกัดของปลอดภัยในการทำงาน

     การตรวจสอบประจำปีหรือการตรวจสอบเมื่อจำเป็น ไม่สามารถตรวจพบการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจักรได้ทุกครั้ง เนื่องจากบางครั้งอาจเป็นผลที่เกิดมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การคำนวนของ Design Life Analysis จะให้ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงขีดจำกัดของความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถวางแผนการใช้งาน อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง

ประมวลผลของโคเน่เครนส์ Design life analysis ยังคงใช้โครงสร้างและอุปกรณ์เดิมของเครนที่มีอยู่ แต่ต้องมีการเก็บข้อมูลที่มีศักยภาพและพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนอย่างถูกต้อง รวมไปถึงประวัติการผลิตหรือการใช้งานย้อนหลัง   ขั้นตอนการสังเกต การสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่หน้างาน และเอกสารข้อมูลต่างๆของเครน รวมถึงวิศวกรที่ชำนาญการในการประมวลผล

การวางแผนสำหรับการใช้เครนได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานการวิเคราะห์สำหรับเครนของคุณ จะรวมไปถึงการประมวลผลของ Design Life analysis  การสรุปผล และข้อแนะนำสำหรับเครนแต่ละตัว เพื่อช่วยในการวางแผนสำหรับการใช้งานเครนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องใช้ในการสืบสวนอุบัติเหตุ 

การวิเคราะห์และประมวลผลนี้ยังเป็นไปตามหลักการตรวจสอบประจำปีของ ISO 12482-2014 AS 2550 .1.2011

 

ประโยชน์ของ Design Life Analysis

  • เป็นการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สำหรับการใช้งานปัจจุของเครน
  • ช่วยในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานเครนได้อย่างต่อเนื่อง
  • ตรงไปตามหลักการตรวจสอบเครนประจำปีตามหลักเกณฑ์ของ ISO 12482-2014 AS 2550.1.2011