You are here

วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำ

แนวทางที่เราใช้ในโปรแกรมการให้บริการเครนของเรา

เราใช้แนวทางการให้คำปรึกษาสำหรับการบำรุงรักษาเครนในแบบฉบับของเรา โดยใช้ช่างเทคนิคในพื้นที่ที่มีความชำนาญที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและวิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ระหว่างที่เราใช้วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำ จะมีการตรวจสอบสภาพของส่วนประกอบแต่ละชิ้น และยืนยันความล้มเหลว ข้อบกพร่อง และการฝ่าฝืน พร้อมทั้งกำหนดประเภทความเสี่ยงสามประการ ได้แก่ ความปลอดภัย การผลิต หรือไม่สามารถระบุได้ นอกจากนี้ยังระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการและปรึกษาหารือร่วมกัน

ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะระบุความเสี่ยงทีเกิดจากการบาดเจ็บหรืออันตราย หากพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือกลับคืนสู่สภาพที่ยอมรับได้เสียก่อนเพราะไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน ความเสี่ยงด้านการผลิต ระบุความเสี่ยงจากการแตกหรือสูญเสียในการผลิตเนื่องจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถระบุได้ ระบุสภาพที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาภายใต้ขอบเขตการบริการ อันเนื่องมาจากการกำหนดค่าและการกีดขวางของอุปกรณ์ ในกรณีของความเสี่ยงที่ไม่สามารถระบุได้ เรามักแนะนำให้ตรวจดูส่วนประกอบในเชิงลึกโดยใช้ผลิตภัณฑ์บริการให้คำปรึกษา

ไม่ว่าจะนำบริการใดมาใช้ก็ตาม วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำของ Konecranes จะช่วยขับเคลื่อนการตรวจสอบและ แนวทางการให้คำปรึกษา และสรุปเป็นเอกสารด้านความปลอดภัยและสิ่งที่ต้องดำเนินการด้านการผลิตแก่คุณ